کودهای الیت (NPK)

دارای قابلیت جذب از طریق برگ و ريشه تولید شده از مواد اولیه مرغوب و اثربخشی قابل توجه ...