کودهای چند عنصری

اين كودها معمولا دارای بیشتر از یک ماده غذایی در یک حالت متعادل و متناسب می‌باشند. که برای برطرف کردن نيازهاي غذايي انواع كشت‌هاي زراعی و باغای مصرف می‌شوند.

  كود كامل فوسامكو 4