کودهای NPK (الیت)

دارای قابلیت جذب از طریق برگ و ريشه تولید شده از مواد اولیه مرغوب و اثربخشی قابل توجه ...