کودهای اختصاصی

اين دسته از كودها براي برطرف كردن نيازهاي غذايي كشت‌هاي خاص و با توجه به شرايط اقليمي و PH خاك‌هاي ايران فرموله شده‌اند. به لحاظ اقتصادي و هزينه‌هاي مصرف نسبت به كودهاي تك عنصري بسيار با صرفه‌تر است.