درباره تغذيه گياهي

هر موجود زنده براي ادامه حيات، رشد و توليد كمي و كيفي مطلوب نياز به تغذيه متناسب و متعادل و در مقاطع زماني مناسب دارد. گياه نيز به‌عنوان يك موجود زنده خارج از اين مقوله نمي‌باشد. بنابراين نباتات كشاورزي كه مولد محصولات كشاورزي مورد نياز انسان مي‌باشند براي توليد كمي و كيفي بهينه با توجه به شرايط اقليمي و منطقه‌اي و ساير عوامل مؤثر در كشاورزي به تغذيه مطلوب نيازمندند. تغذيه گياه از طريق خاك و برگ انجام مي‌پذيرد.

اهم عناصر غذايي مورد نياز گياهان را مي‌توان به ترتيب زير دسته بندي نمود:

  مواد غذايي اوليه: (به مقدار نسبتا زیاد مورد نياز گياهان است)

- ازت (N)

- فسفر (P)

- پتاسيم (K)

  مواد غذايي ثانويه: (به مقدار متوسط مورد نياز گياهان است)

- كلسيم (Ca)

- منيزيم (Mg)

- گوگرد (S)

  عناصر غذايي ريزمغذي: (به مقدار نسبتا كم مورد نياز گياهان است)

- روي (Zn)

- بُر (B)

- منگنز (Mn)

- مس (Cu)

- آهن (Fe)

- موليبدن (Mo)