کودهای تک عنصری

اين كودها داراي يك ماده غذايي به مقدار كافي در هر ليتر / کیلوگرم می‌باشد و براي درمان كمبودهاي مشخص يك ماده غذايي خاص مصرف مي‌شوند و معمولا داراي تاثير قطعي بوده و با توجه به نحوه مصرف روی کلیه گیاهان زراعی و باغی قابل استفاده هستند.