ارتباط PH با در دسترس بودن عناصر غذایی

در نمودار زیر عرض هر نوار مشخص كننده در دسترس بودن مواد غذايي است. معمولاً در خاك‌هاي با PH بالاتر (قليايي) و يا پائين‌تر (اسيدي) ميزان در دسترس بودن عناصر ريز مغذي كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر هر چه PH خاك از 7 بالاتر و يا پائين‌تر باشد به همان نسبت ميزان در دسترس بودن عناصر ريزمغذي، كمتر مي‌شود.