متوسط برداشت عناصر ریزمغذی توسط برخی از گیاهان

جدول زیر كمبود عناصر غذائي در خاك‌هايي با بافت‌ها و PHهاي مختلف را نشان مي‌دهد. اين كمبودها مي‌توانند در هر شرايطي وجود داشته‌ باشند و براي اطمينان خاطر بايد از تجزيه خاك استفاده كرد.

نوع محصول

محصول تازه

(تن در هکتار)

جاابجایی عناصر فرعی

(گرم در هکتار)

منیزیم

مس

بر

روی

غلات          
دانه 5.7 187 16 6 167
کاه 75.3 225 9 22 56
مجموع 25.11 412 27 28 243
چعندرقند          
ریشه 40 280 40 120 160
برگ 20 160 20 120 60
مجموع 60 440 60 240 222
غده سیب زمینی 40 160 80 28 160
کلزا          
کل محصول 3 (بذر) 700 70 350 350
علوفه باریک برگ          
سیلولی 45 900 90 90 450
خشک 5.4 585 27 31 180

توجه:

كلزا و علوفه‌هاي باريك برگ در مقايسه با غلات مقدار بيشتري عناصر فرعي را جابه‌جا مي‌كنند.