رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PHهای مختلف

-

جدول زیر كمبود عناصر غذائي در خاك‌هايي با بافت‌ها و PHهاي مختلف را نشان مي‌دهد. اين كمبودها مي‌توانند در هر شرايطي وجود داشته‌ باشند و براي اطمينان خاطر بايد از تجزيه خاك استفاده كرد.

انواع خاک

PH پائین (کمتر از 6)

PH معمولی (6 - 7)

PH بالا (بیشتر از 7)

 خاک‌های شنی  ازت
فسفر
پتاسيم
كلسيم
منيزيم
موليبدن
مس
روي
 ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
روي
 ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
روي
آهن
 خاك‌هاي شني لومي  ازت
فسفر
پتاسيم
كلسيم
منيزيم
موليبدن
مس
 ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
 ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
آهن
خاک‌های لومی  فسفر
پتاسيم
موليبدن
 بُر
منگنز
 بُر
منگنز
مس
آهن
خاک‌های رسی لومی  فسفر
پتاسيم
موليبدن
 منگنز  بُر
منگنز
خاک‌های رسی  فسفر
موليبدن
   بُر
منگنز
خاک‌های آلی فسفر
روي
مس
منگنز
روي
مس
منگنز
روي
مس
خاک‌های خیلی سبک منيزيم منيزيم
مس
منيزيم
مس