ذرت

مواد غذايي در مراحل بحراني رشد براي گياه حياتي است و حتي در زماني كه علائم كمبود مشاهده نگردد مي‌تواند در افزايش محصول و كيفيت آن موثر باشد.

كمبود روی (شكل 3 ، 2 ، 1)

زرد شدن برگ‌هاي جوان اولين علامت كمبود است. با افزايش كمبود رنگ زرد برگ‌ها به سفيدي مي‌گرايد. در حالت كمبود خفيف رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌مانند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود مخصوص گلخانه و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود  روی بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 2 - تاثير كمبود  روی بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 3 - تاثير كمبود  روی بر روي برگ‌هاي ذرت

كمبود فسفر (شكل 7 ، 6 ، 5 ، 4)

قرمز شدن لبه برگ‌ها و نكروزه شدن برگ‌هاي پيرتر همراه با توقف رشد و تاخير در ظهور ريشك‌ها و تاخير در رسيدگي از علائم كمبود فسفر است. بهار سرد و مرطوب فسفر قابل دسترس در خاك را كاهش مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 5 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي ذرت فرنگی شكل 6 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 7 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي ذرت

كمبود منیزیم (شكل 8)

بي‌رنگي دانه‌اي شكل و به‌صورت رديفي در بين رگبرگ‌ها ظاهر مي‌گردد. علائم بيشتر در روي برگ‌هاي پير مشاهده مي‌شود. در حالت كمبود شديد اين برگ‌ها قهوه‌اي شده سپس قرمز مي‌گردند و بالاخره به صورت نكروزه در مي‌آيند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي ذرت 

كمبود مس (شكل 11 ، 10 ، 9)

ين كمبود سبب سوختگي نوك برگ‌ها، كوچك شدن ميوه‌ها، و آسيب جوانه مركزي مي‌گردد. برگ‌ها چروكيده شده و لبه آنها سبز روشن و يا زرد مي‌گردد. ميوه‌هاي آلوده رشد نكرده، پوشش دانه‌ها در قسمتي يا تمام ميوه سخت مي‌شود و سبب بد شكلي آن مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 10 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 11 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي ذرت

كمبود بُر (شكل 13 ، 12)

كمبود بُر موجب دانه‌بندي نامنظم و رشد ضعيف دانه‌هاي ذرت مي‌شود. رشد گياه بطور عمومي كاهش مي يابد و ميان گره‌ها نيز كوتاه مي‌شوند. طول قد بلال كوچك مانده و خميده مي‌شود. در كمبود شديد نوك بلال بصورت كامل رشد نمي‌كند. از ديگر علائم كمبود بُر ايجاد لكه‌هاي زرد يا سفيد و نوارهاي مومي روي برگ‌ها مي‌باشد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود بُر بر روي ذرت شكل 13 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي ذرت

كمبود آهن (شكل 14)

كمبود آهن موجب كاهش محصول دانه ذرت و زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي جوان مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 14 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي ذرت 

كمبود منگنز (شكل 17 ، 16 ، 15)

كمبود منگنز موجب بيرنگ شدن ساقه وبرگ گياه مي‌شود. زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي پيرتر ولكه‌هاي سفيد بين رگبرگي و همچنين بافت مردگي در لبه‌ها و نوك برگ‌هاي مسن به وجود مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 15 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 16 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي ذرت شكل 17 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي ذرت

كمبود پتاسیم (شكل 18)

كمبود پتاسيم باعث بيرنگ شدن ساقه و برگ گياه، تاخير در رشد گياه، زرد و قهوه‌اي كمرنگ شدن برگ شده و بافت مردگي كه از نوك برگ‌هاي پير تر شروع مي‌شود و ايجاد نوارهاي قرمز رنگ در ساقه پائيني و سطح برگ از ديگر علائم كمبود پتاسيم است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 18 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي ذرت 

كمبود کلسیم (شكل 20 ، 19)

كمبود كلسيم موجب كوتاه شدن، تاخير در رشد و تغيير شكل ساقه‌ها مي‌شود. پارگي در برگ‌هاي جوان وغيرعادي شدن شكل آنها و همچنين كوچك ماندن بلال و تغيير شكل سنبله از ديگر علائم كمبود اين عنصر است.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 19 - تاثير کمبود کلسیم بر بر روي ذرت شكل 20 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي ذرت