انواع لوبيا

نامتعادل بودن مواد غذايي در انواع لوبيا كه يكي از مهمترين منابع پروتئين و ويتامين مي‌باشد مي‌تواند براي توليدكنندگان از نظر اقتصادي و براي مصرف كنندگان از نظر سلامتي خسارت‌زا باشند. لوبيا علاوه بر كودهاي اصلي به كودهاي ريزمغذي نيز در كليه مراحل رشد نياز دارد. كمبود آنها باعث كم شدن توليد و كاهش كيفيت محصول مي‌شود.

كمبود منیزیم (شكل 1)

منيزيم در تشكيل كلروفيل نقش داشته و كمبود آن در فتوسنتز اختلال ايجاد مي‌كند. علامت كمبود در ابتداي رشد زرد شدن عمومي برگ‌ها است. در مراحل بعدي برگ‌هاي پير قهوه‌اي و بين رگبرگ‌هاي آنها برنزه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي انواع لوبیا

كمبود آهن (شكل 2)

در مراحل اوليه رشد مناطق بين رگبرگ‌ها سبز رنگ پريده شده و وقتي كمبود شديد باشد سطح كليه برگچه‌ها در بين رگبرگ‌ها زرد رنگ مي‌شود. عكس درجات مختلف كمبود در برگ لوبيا را نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود آهن روی برگ‌هاي انواع لوبیا

كمبود منگنز (شكل 3)

علائم كمبود ابتدا در برگ‌هاي جوان به صورت زرد شدن پهنك در بين رگبرگ‌ها ظاهر مي‌شود و با پيشرفت كمبود لكه‌هاي قهوه‌اي ظاهر مي‌شود و بخش‌هايي از پهنك نكروزه مي‌شود. درجات مختلف كمبود در شكل ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي انواع لوبیا

كمبود روی (شكل 4)

عدم رشد طبيعي برگ‌ها يكي از علائم كمبود روي است. كمبود اين عنصر سبب زرد شدن برگ‌هاي بوته‌ها شده و حاشيه آنها به طرف داخل پيچ مي‌خورد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

 شكل 4 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي انواع لوبیا

كمبود فسفر


براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم


براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.