گلابي

تامين نياز غذايي و ايجاد تعادل بين عناصر مورد نياز درختان ميوه از عوامل موثر در توليد محصول با كيفيت مطلوب، بازار پسندي و افزايش خاصيت انبارداري محصول پس از برداشت مي‌باشد. مهمترين علائم كمبود عناصر ريزمغذي در گلابي به شرح زير مي‌باشد.

كمبود بُر (شکل 2 ، 1)

شاخص‌ترين علائم كمبود بُر معمولا" در اولين هفته‌هاي تشكيل ميوه ظاهر مي‌شود.
چوب پنبه‌اي شدن داخل و بيرون ميوه در اثر كمبود بُر پديد مي‌آيد. در حالت بروز كمبود شديد رشد رويشي گياه تحت تاثير قرار مي‌گيرد و ممكن است جوانه‌هاي انتهايي توانايي باز شدن را نداشته باشند و قسمتي از سرشاخه بميرد. برگ‌ها بد شكل شده و قايقي شكل مي‌شوند. شكل 1 اثر درجات كمبود بُر در گلابي نشان مي‌دهد. شكل 2 گلابي به شدت تغيير شكل يافته را بدليل كمي ميزان بُر در خاك شني باغ نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر فوسين مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های گلابي شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های گلابي

كمبود آهن (شکل 3)

بروز زردي در برگ‌هاي جوان و در انتهاي سرشاخه‌هاي جوان از علايم كمبود آهن مي‌باشد. در حالت كمبود شديد برگ‌هاي تازه زرد رنگ شده ولي رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌مانند و شبكه رگبرگ‌هاي سبز در متن زرد برگ كاملا" مشخص است. در تصوير نهال‌هاي جوان گلابي كه در خاك قليايي كاشته شده‌اند و دچار كمبود شديد آهن مي‌باشند در متن پوشش گياهي خاك باغ نشان داده شده‌ است.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌های گلابي

كمبود روي

كمبود اين عنصر سبب كوچك شدن برگ‌ها و كوتاه شدن ميان گره‌ها در قسمت‌هاي انتهايي شاخه‌هاي جوان مي‌شود و به همين سبب برگ‌ها به صورت ”رزت“ روي شاخه‌هاي جوان باقي مي‌مانند در حالي كه ممكن است برگ‌هاي مسن ريزش نمايند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي فوسين مصرف نماييد.