هلو، آلو و گوجه

تعادل مواد غذايي يكي از عوامل موثر در مقدار محصول، كيفيت و خاصيت نگهداري ميوه مي‌باشد. مهمترين كمبودهاي تغذيه‌اي ميوه‌هاي هسته‌دار به‌ شرح زير است:

كمبود آهن (شكل 1)

ابتدا كلروز در برگ‌هاي جوان ديده مي‌شود. پهنك برگ سبز كم رنگ و بعد زرد و در بعضي موارد سفيد مي‌گردد. رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌مانند. در كمبود شديد لبه برگ‌ها حالت بافت مردگي نشان مي‌دهند و قبل از بلوغ مي‌افتند. شكل 1 كمبود آهن را در درخت هلو نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روی برگ‌هاي هلو، آلو و گوجه  

كمبود روی (شكل 2)

در اثر اين كمبود برگ‌ها كوچك شده و كلروز بين رگبرگي مشاهده مي‌شود. در درختان گوجه و آلو در طول رگبرگ اصلي نقاط پراكنده‌اي به‌وجود مي‌آيد. ميان گره‌ها كوتاه شده و رزت تشكيل مي‌شود. ميوه‌هاي توليد شده كوچك و پهن مي‌شوند و كيفيت مطلوبي ندارند. شكل 2 كمبود روي را در درخت آلو نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي هلو، آلو و گوجه   

كمبود بُر (شكل 3)

برگ‌ها عموما كوچك مي‌شوند و تغيير شكل مي‌يابند و با كوچكترين تماسي شكسته مي‌شوند. در آغاز فصل بافت مردگي از نقاط رويشي شاخه‌ها توسعه مي‌يابد و ميان گره‌ها كوتاه مي‌شوند. شاخه‌هاي جوان خشن و تاول‌دار مي‌شوند. شاخه‌هاي مسن شكاف خورده و خرد مي‌شوند. تشكيل ميوه كاهش مي‌يابد و ميوه‌ها غالبا كوچك و ترك‌دار هستند. شكل 3 ترك‌خوردگي ميوه آلو را در اثر كمبود بُر نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود بر بر روي برگ‌هاي هلو، آلو و گوجه

كمبود منگنز (شكل 4)

نكروز در حاشيه برگ‌ها و بين رگبرگ‌ها شبيه به علائم كمبود روي بوجود مي‌آيد در هر حال علائم بيشتر روي برگ‌هاي مسن ظاهر مي‌شود. شكل 4 كمبود منگنز را در برگ‌هاي درخت گوجه نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي هلو، آلو و گوجه