کرفس

كرفس مثل ساير سبزيجات رشد سريع داشته و در كليه مراحل رشد به مواد غذايي كامل نيازمند است. عدم توجه به نياز غذايي سبزيجات كه يكي از مهمترين منابع تامين ويتامين مي‌باشند سبب بروز علائمي مي‌گردد كه ضمن كاهش توليد از بازار پسندي آنها مي‌كاهد.

كمبود پتاسیم (شکل 1)

بدون پتاسيم كافي رشد بوته كرفس كاهش يافته و حاشيه برگ‌هاي مبتلا به كمبود ابتدا برنزه شده و با پيشرفت علائم به مركز برگ‌ها، حاشيه آنها به پايين پيچيده و خشك مي‌شوند و لكه‌هاي قهوه‌اي داخل آنها ظاهر مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي کرفس

كمبود بُر (شکل 2)

كرفس مثل ساير سبزيجات براي رشد طبيعي خود به بُر احتياج دارد. كمبود بُر در كرفس ابتدا به صورت لكه‌هاي قهوه‌اي موج‌دار كه اول در طول حاشيه برگ‌هاي جوان اطراف جوانه‌ها بروز مي‌كنند ظاهر مي‌شود. در اثر كمبود شديد دمبرگ ترك‌ خورده و به‌ تدريج قهوه‌اي تيره مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي کرفس

كمبود منیزیم (شکل 3)

در بين رگبرگ‌هاي مسن كلروز ظاهر مي‌شود. برگ‌ها ترد و شكننده شده و حاشيه آنها به طرف بالا پيچ مي‌خورند نواحي كلرونيك قهوه‌اي شده و مي‌ميرند. شكل درجات مختلف كمبود را نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي کرفس

كمبود آهن (شکل 4)

اولين علائم كمبود آهن در برگ‌هاي جوان به صورت لكه‌هاي زرد در نواحي بين رگبرگ‌ها ظاهر مي‌شود. با ادامه كمبود نواحي زرد شده به رنگ زرد كم‌ رنگ در مي‌آيند و رگبرگ‌ها را نيز در بر مي‌گيرند. نهايتا تمام برگ زرد مي شود. شكل درجات مختلف كمبود را نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي کرفس