گوجه فرنگی

مقدار مواد غذايي مصرفي سبزيجات بطور متوسط بيش از اكثر محصولات زراعي است و 80 % مواد مورد نياز بايستي در طي دو تا سه ماه در اختيار گياه قرار گيرد. گوجه فرنگي از محصولاتي است كه ضمن نياز به كودهاي اصلي به كودهاي ريزمغذي نيز به مقدار زياد احتياج دارد. در زير برخي از علائم كمبودها در حالت شديد ملاحظه مي‌شود. كاهش محصول در موقع عدم رويت نيز بوجود مي‌آيد.

كمبود پتاسیم (شكل 4 ، 3 ، 2 ، 1)

در اثر كمبود، رشد آهسته و رنگ گياه سبز مايل به آبي تيره شده، محصول كاهش مي‌يابد. در شكل گوجه فرنگي‌هاي با علائم سبز شدگي انتهاي ميوه بواسطه كمبود پتاسيم در مقايسه با گوجه فرنگي‌هاي با رنگ قرمز طبيعي (اولين سري دست چپ) ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود پتاس مایع و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود پتاسیم  بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 2 - تاثير كمبود پتاسیم  بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگیفرنگی شكل 3 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 4 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود آهن (شكل 6 ، 5)

اولين علائم كمبود در برگ‌هاي جوان (مطابق شكل) كه عبارت از زردي در نواحي بين رگبرگ‌هاست ديده مي‌شود. در كمبود شديد تمام سطح برگ زرد روشن شده به‌تدريج به رنگ تقريبا سفيد در مي‌آيد و سپس كمي خشك و سوخته مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود مخصوص گلخانه و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 6 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود روی (شكل 9 ، 8 ، 7)

اولين علائم كمبود به صورت ايجاد لكه‌هائي در نواحي رگبرگ‌هاست. سپس برگچه‌ها حالت فنجان برگشته را پيدا مي‌كنند. شكل, علائم كمبود شديد در قسمت بالايي بوته گوجه فرنگي را نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 8 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 9 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود بُر (شكل 13 ، 12 ، 11 ، 10)

در اثر كمبود برگ‌ها پيچيده و شكننده و قدري زرد رنگ مي‌شوند و سطح برگ توسعه نمي‌يابد. در حالت شديد ساقه‌ها ضخيم و مرگ نقاط رويشي پيش مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 11 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 12 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 13 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود مولیبدن (شكل 15 ، 14)

كمبود موليبدن در گوجه‌ فرنگي باعث پيچيدن و ايجاد لكه‌هاي موج‌دار در برگ‌هاي مسن و روشن‌تر شدن رنگ برگ‌ها شده و نواحي كلروتيك ظاهر پف كرده پيدا مي‌كنند. بايد توجه كرد اين علائم با علائم كمبود آهن اشتباه نشود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 14 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 15 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود کلسیم (شكل 18 ، 17 ، 16)

كمبود كلسيم موجب پوسيدگي گلگاه، كاهش سفتي، چوب پنبه‌اي شدن، چروكيدگي و لكه قهوه‌اي ميوه، كاهش خاصيت انبارداري، سوختگي نوك برگ، صدمه ديدن نقاط رويشي وكوچك شدن ميوه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 16 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 17 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 18 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی 

كمبود مس (شكل 20 ، 19)

كمبود مس موجب تاخير در رشد گياه ،پيچيده شدن برگچه‌ها و منحني شدن دمبرگ‌ها مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 19 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 20 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی

كمبود منیزیم (شكل 23 ، 22 ، 21)

كمبود منيزيم موجب زرد شدن برگچه‌ها مي‌شود كه از لبه برگ شروع و بعد تمام برگ را در بر مي‌گيرد. ميوه‌ها سبك و بافت انها نرم مي‌گردد. ميوه قبل از موعد مي‌رسد.
براي رفع علائم كمبود، كود منیزیم مصرف نماييد.

شكل 21 - تاثير كمبود منیزیوم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 22 - تاثير كمبود منیزیوم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی شكل 23 - تاثير كمبود منیزیوم بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی 

كمبود منگنز (شكل 26 ، 25 ، 24)

كمبود منگنز موجب زرد شدن ميان رگبرگي مي‌شود در حالي كه كناره رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌ماند و ممكن است مقدار محصول وكيفيت ان نيز كاهش يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 24 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 25 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 26 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي گوجه فرنگی 

كمبود فسفر

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.