آلبالو و گيلاس

كمبود عناصر غذايي نه تنها در زمان فعاليت درختان ميوه مي‌توانند خسارات‌زا باشند بلكه بعد از برداشت ميوه نيز به‌علت عدم تغذيه صحيح اثرات سويي روي توليد محصول و كيفيت آن مي‌گذارند. بدين لحاظ ايجاد تعادل مواد غذايي در طول دوره رويشي از عوامل موثر در توليد محصول با كيفيت مطلوب مي‌باشد.

كمبود آهن (شكل 1)

كمبود اين عنصر از روي ظهور زرد شدگي پهن رگبرگ‌هاي برگ‌هاي جوان قابل تشخيص است. در حالت‌هاي شديد كمبود پهنك برگ سبز كمرنگ شده و در بعضي موارد زرد و حتي سفيد رنگ مي‌گردد. لبه برگ‌ها ممكن است حالت بافت‌ مردگي پيدا نمايند و قبل از بلوغ بيفتند. در شكل برگ هاي درخت آلبالو دچار درجات مختلف كمبود آهن (رديف دوم و سوم) در مقايسه با برگ‌هاي سالم (رديف اول) ديده مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي آلبالو و گيلاس

كمبود روي (شكل 3 ، 2)

كوتاه شدن ميان گره‌ها در انتهاي شاخه‌هاي جوان و زرد شدن پهنك در پهن رگبرگ‌ها از علائم مشخصه كمبود روي مي‌باشد. به‌ وجود آمدن حالت "رزت يا جارويي شدن" به‌خاطر كوتاه شدن ميان گره‌ها علامت بارز در شناسايي علائم اين كمبود با كمبود آهن است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي فوسين مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود روي بر روي برگ‌هاي درخت آلبالو و گيلاس شكل 3 - تاثير كمبود روي بر روي برگ‌هاي آلبالو و گيلاس

كمبود منگنز (شكل 4)

علائم كمبود اين عنصر كه عبارت از زردي بين رگبرگ‌هاست به محض اينكه برگ رشد خود را تكميل كرد ظاهر مي‌شود. ممكن است برگ‌هاي انتهايي تا زماني كه جوانه انتهايي تشكيل نشده باشد علائمي را نشان ندهد. علامت كمبود مشابه كمبود آهن است با اين تفاوت كه برگ‌هاي جوان آلوده نمي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي آلبالو و گيلاس

كمبود منيزيم

كمبود اين عنصر سبب ظهور علائم لكه مانند در نقاط مشخصي از برگ مي‌شود. حاشيه برگ‌ها معمولا در مراحل اوليه تحت تاثير قرار نمي‌گيرند. گونه‌ها و واريته‌هاي مختلف درختان ميوه نسبت به كمبود اين عنصر حساسيت‌هاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.