سويا

-

كمبود بُر (شكل 2 ، 1)

كمبود بُر موجب زردي بين رگبرگي وبافت مردگي در برگ‌هاي جوان مي‌شود. بد شكل شدن برگ‌هاي جوان، كوتاه شدن ميان گره‌ها و مرگ جوانه‌ها، ترك خوردن و پوسيده شدن ساقه‌ها وغلاف‌ها، ضعيف شدن باردهي و تشكيل ميوه و كاهش توليد دانه از ديگرعلائم كمبود بُر است.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سویا شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سویافرنگی 

 كمبود کلسیم (شكل 4 ، 3)

كمبود كلسيم موجب كاهش محصول دهي گياه، مرگ جوانه‌هاي جديد، زرد شدن و ايجاد بافت مردگي در رگبرگ‌ها و تغيير شكل برگ‌هاي جوان مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سویا شكل 4 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سویا

كمبود آهن (شكل 6 ، 5)

كمبود آهن موجب كاهش محصول دهي گياه، زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي جوان و ايجاد لكه‌هاي بافت مرده در رگبرگ‌ها، دمبرگ‌ها و پهنك برگ‌هاي جوان مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي سویا شكل 6 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي سویا 

كمبود منیزیم (شكل 8 ، 7)

كمبود منيزيم موجب كاهش محصول دهي گياه، زردي و بافت مردگي بين رگبرگي در برگ‌هاي مسن و ايجاد لكه‌هاي بافت مرده قهوه‌اي رنگ مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود منیزیم روي برگ‌هاي سوی شكل 8 - تاثير كمبود منیزیم روي برگ‌هاي سوی 

كمبود منگنز (شكل 11 ، 10 ، 9)

كمبود منگنز موجب كاهش محصول دهي گياه، زردي لكه‌اي و بين رگبرگي در برگ‌هاي جوان، ايجاد لكه‌هاي بافت مرده قهوه‌اي رنگ در برگ‌هاي جوان و ريزش آنها مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سویا شكل 10 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سویا شكل 11 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سویا

كمبود فسفر (شكل 14 ، 13 ، 12)

كمبود فسفر موجب كاهش رشد گياه، ايجاد لكه‌هاي بافت مرده قهوه‌اي رنگ در برگ‌هاي مسن، زرد شدن لبه‌هاي برگ و بافت مردگي برگ‌هاي مسن شده، برگچه‌هاي تيز برگ به طرف پايين خم مي‌شوند، رشد گياه به تعويق مي‌افتد و مقدار محصول نيز كاهش مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي سویا شكل 13 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي سویا شكل 14 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي سویا

كمبود روی (شكل 16 ، 15)

كمبود روي موجب كاهش محصول دهي گياه، زرد شدن لكه‌اي برگ‌هاي مسن، ايجاد بافت مردگي برنزه رنگ در آنها و تاخير در رشد گياه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 15 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي سوی شكل 16 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي سوی

كمبود پتاسیم (شكل 19 ، 18 ، 17)

در اثر كمبود پتاسيم، برگ‌هاي مسن بيشتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند. زرد شدن و بافت مردگي لكه‌اي (مخصوصا در نوك و لبه‌هاي بين رگبرگ‌ها) قرمز شدن رگبرگ‌ها در برگ‌هاي مسن و زرد تيره شدن آنها از ديگر علائم كمبود پتاسيم است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 17 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي سویا شكل 18 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي سویا شكل 19 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي سویا