نخود

توازن مواد غذايي از مهمترين عوامل در توليد حداكثر محصول بالقوه در نخود مي‌باشد. مهمترين كمبودها در زير شرح داده شده است. حتي در نبود علائم اين كمبودها محصول ممكن است به نحو چشمگيري كاهش يابد.

كمبود مولیبدن (شكل 1)

موليبدن براي تثبيت ازت مورد نياز است. كمبود سبب كاهش رشد و رنگ پريدگي برگ‌ها مي‌گردد. در بيشتر مواقع موليبدن به صورت تنظيم كننده رشد عمل مي‌نمايد و لذا مصرف آن در زماني كه علائم مشاهده نگردد مفيد خواهد بود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود منگنز (شكل 2)

بي‌رنگي از حاشيه برگ‌ها شروع مي‌گردد. تغيير رنگ واقعي دانه Marsh Spotو قهوه‌اي شدن غلاف‌ها از ديگر علائم است.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منگنز بر روی برگ‌هاي نخود

كمبود آهن (شكل 5 ، 4 ، 3)

علائم كمبود ابتدا در برگ‌هاي جوان به صورت زرد شدن پهنك در بين رگبرگ‌ها ظاهر مي‌شود و با پيشرفت كمبود لكه‌هاي قهوه‌اي ظاهر مي‌شود و بخش‌هايي از پهنك نكروزه مي‌شود. درجات مختلف كمبود در شكل ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي نخود شكل 4 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي نخود شكل 5 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود بُر (شكل 6)

از بين رفتن جوانه مركزي و توليد جوانه‌هاي ثانويه و شكننده شدن برگ‌ها از علائم كمبود بُر است.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 6 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود منیزیم (شكل 8 ، 7)

منطقه بين رگبرگ‌ها به‌استثناي پائين برگ به صورت رنگ پريده و يا زرد در مي‌آيند. برگ‌هاي پير زودتر آلوده مي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي نخود شكل 8 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي نخود 

كمبود کلسیم (شكل 9)

كمبود كلسيم موجب به تعويق افتادن رشد ريشه و شاخه مي‌شود و لكه‌هاي زرد و صورتي در برگچه‌ها ايجاد مي‌شوند. سر شاخه‌هاي جوان پژمرده و از بين مي‌روند. برگ‌ها به شكل واقعي خود رشد نمي‌كنند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود کلسیم روی برگ‌هاي نخود

كمبود مس (شكل 10)

كمبود مس موجب تغيير شكل برگ‌هاي جوان مي‌شود. نوك برگ‌هاي جوان خشك مي‌شود. گل‌ها تبديل به دانه نخود نمي‌شوند
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود روی (شكل 11)

كمبود روي موجب بافت مردگي در برگ‌هاي مسن مي‌شود. برگ‌هاي جديد رنگ پريده و فنجاني شكل مي‌شوند. ميان گره‌ها كوتاه و رشد برگ‌ها به تعويق مي‌افتد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 11 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود فسفر (شکل 12)

كمبود فسفر باعث تاخير در كاهش رشد اوليه گياه مي‌شود. رنگ گياهان سبز تيره مي‌شود و شاخه زايي كاهش مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي نخود

كمبود پتاسیم (شکل 13)

كمبود پتاسيم موجب ايجاد بافت مردگي خاكستري رنگ در رگبرگ‌ها مي‌شود. لكه‌هاي بافت مردگي بصورت پراكنده در برگ ديده مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 13 - تاثير كمبود پتاسیم روی بر روي برگ‌هاي نخود