سيب زميني

سيب زميني از محصولاتي است كه ضمن نياز شديد به مواد غذايي اصلي به كودهاي فرعي نيز به مقدار زياد احتياج دارد. كمبود عناصر فرعي باعث كاهش شديد محصول و كيفيت و بازار پسندي آن مي‌گردد.

كمبود روی (شكل 1)

فنجاني شدن برگ‌هاي جوان كه اصطلاحا به آن ”بيماري برگ سرخسي“ deasease fern leaf گفته شده از علائم بازر كمبود روي است. كمبود سبب كاهش رشد گياه و طبعا افت محصول مي‌شود. در شكل درجات مختلف كمبود روي در مقايسه با شكل برگ سالم در بالا سمت چپ ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي سیب زمینی 

كمبود منگنز (شكل 4 ، 3 ، 2)

نقطه‌هاي مشخص سياه - قهوه‌اي در روي رگبرگ‌ها به‌ويژه تمامي سطح برگ‌هاي جوان ظاهر مي‌شود. اين علائم همراه با زردي عمومي در بين رگبرگ‌ها از علائم مشخصه كمبود منگنز است. پوسته بندي غده‌ها ضعيف شده در هنگام برداشت و درجه بندي آسيب پذير مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سیب زمینی

كمبود بُر (شكل 7 ، 6 ، 5)

كمبود بُر باعث آبكي، بي‌مزه شدن و كيفيت پايين سيب زميني مي‌شود. علائم كمبود شامل مرگ نقاط رويشي، رشد جوانه‌هاي جانبي، ضخيمتر شدن برگ‌ها، به بالا پيچيده شدن حاشيه برگ‌ها، كاهش رشد ريشه‌هاي فرعي، كوچكتر شدن غده‌ها، قهوه‌اي شدن داخل آنها و بعضي نقاط زير پوست مي‌باشد. در شكل برگ دچار كمبود سمت راست در مقايسه با برگ سالم سمت چپ ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 6 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 7 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب زمینی

كمبود منیزیم (شكل 11 ، 10 ، 9 ، 8)

زرد شدن و قهوه‌اي شدن مشخص بافت به‌ وضوح ديده مي‌شود. برگ‌ها پژمرده شده و مي‌ميرند. رشد گياه كاهش مي‌يابد. غده‌ها به بيماري‌ها مخصوصا پوسيدگي غده و خسارت مكانيكي در طول برداشت حساستر مي‌گردند. در شكل كمبود خفيف در برگ سمت راست در مقايسه با برگ سالم سمت چپ ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 9 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 10 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 11 - تاثير كمبود منیزیوم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی

كمبود کلسیم (شكل 15 ، 14 ، 13 ، 12)

كمبود كلسيم موجب زردي و پيچيده شدن برگچه‌ها در برگ‌هاي بالائي مي‌شود. سوختگي نوك برگ، زردي كم برگ‌هاي جديد و كاهش خاصيت انبارداري غده‌ها، از ديگر علائم كمبود كلسيم است.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 13 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 14 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی شكل 15 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی

كمبود مس

در اثر كمبود مس برگ‌هاي جوان چروكيده و پژمرده مي‌شوند. در هنگام رشد جوانه‌ها، جوانه‌هاي انتهائي مي‌ريزند و نوك برگ‌ها دچار بافت مردگي مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم (شكل 16)

كمبود پتاسيم باعث كاهش محصول و كيفيت آن مي‌گردد، مقاومت در برابر بيماري‌ها كاهش مي‌يابد، رشد گياه كم مي‌شود، بافت مردگي در لبه‌هاي برگ و پيري قبل از موعد به وجود مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 16 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي سیب زمینی 

كمبود فسفر (شكل 17)

كمبود فسفر موجب كاهش تعداد و كوچك شدن غدها، تاخير در رشد گياه، زرد شدن برگ‌هاي مسن مي‌شود و برگ‌هاي كوچك به رنگ سبز تيره درمي‌آيند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 17 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي سیب زمینی