توت فرنگی

مواد غذايي در مراحل بحراني رشد براي گياه حياتي است و حتي در زماني كه علائم كمبود مشاهده نگردد مي‌تواند در افزايش محصول و كيفيت آن موثرتر باشد.

كمبود آهن (شكل 3 ، 2 ، 1)

زرد شدن برگ‌هاي جوان اولين علامت كمبود است. با افزايش كمبود رنگ زرد برگ‌ها به سفيدي مي‌گرايد. در حالت كمبود خفيف رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌مانند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود مخصوص گلخانه و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 2 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 3 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي توت فرنگی

 كمبود بُر (شكل 4)

كمبود بُر روي برگ‌ها جوان اثر مي‌گذارد. پيچيدگي لبه آنها، بدشكلي ميوه و كاهش رشد ثانوي ريشه‌ها از علائم كمبود است. در حالت كمبود معمولي, اندازه گل‌ها و همچنين توليد دانه گرده كاهش مي‌يابد و در نتيجه ميوه‌ها كوچك و بدشكل مي‌گردند. اين علائم با كمبود كلسيم كه فاصله بين دانه‌هاي ميوه كاهش مي‌يابد متفاوت است.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي توت فرنگی  

كمبود منگنز (شكل 6 ، 5)

علائم شبيه كمبود آهن است. ليكن رنگ سبز روشن رگبرگ‌ها از علائم مشخصه كمبود منگنز است.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود منگننز بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 6 - تاثير كمبود منگننز بر روي برگ‌هاي توت فرنگی 

كمبود كلسيم (شكل 9 ، 8 ، 7)

ين كمبود سبب سوختگي نوك برگ‌ها, كوچك شدن ميوه‌ها و آسيب جوانه مركزي مي‌گردد. برگ‌ها چروكيده شده و لبه آنها سبز روشن و يا زرد مي‌گردد. ميوه‌هاي آلوده رشد نكرده, پوشش دانه‌ها در قسمتي يا تمام ميوه سخت مي‌شود و سبب بد شكلي آن مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 8 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 9 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی

كمبود فسفر (شكل 11 ، 10)

برگ‌ها در حالت كمبود كوچكتر از حد معمول شده و به صورت سبز تيره در مي‌آيند. در حالت كمبود زيادتر برگ‌هاي فوقاني حالت درخشندگي فلزي بخود گرفته در حالي‌كه برگ‌هاي تحتاني به رنگ بنفش متمايل به قرمز در مي‌آيد. مطالعات اخير نشان داده است كه فسفر و كلسيم تواما نقش مهمي در تشكيل ميوه بازي مي‌كنند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم و فسفر و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 11 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي توت فرنگی

كمبود روی (شكل 13 ، 12)

در كمبود روي لكه‌هاي سبز رنگ در حاشيه برگ‌هاي جوان ديده مي‌شود. پهنك برگ كشيده و باريك شده،ممكن است رگبرگ‌ها وپهنك برگ قرمز و تعداد و اندازه ميوه نيز كاهش يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 13 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي توت فرنگی

كمبود منیزیم (شكل 15 ، 14)

كمبود منيزيم ابتدا بصورت سوختگي نقطه‌اي در برگ‌هاي جوان و تازه رشد يافته ديده مي‌شود. سطح برگ قهوه‌اي مي‌شود و به دنبال آن بافت‌هاي حاشيه‌اي متلاشي مي‌شود. ميوه به رنگ قرمز روشن درآمده وبافت آن نرم مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 14 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 15 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی

كمبود پتاسیم (شكل 17 ، 16)

كمبود پتاسيم موجب قهوه‌اي شدن برگ مي‌شود. لبه برگ‌هاي جوان تازه رشد يافته شروع به خشك شدن مي‌كند كه به داخل برگ گسترش مي‌يابد. سطح پاييني پهنك برگ و رگبرگ‌هاي اصلي در برگ‌هاي پير تيره و سپس خشك مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 16 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی شكل 17 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي توت فرنگی