انگور

انگور به كودهاي اصلي و همچنين كودهاي ثانوي و فرعي نياز دارد. بايستي بخاطر داشت كه حتي بدون مشاهده علائم نيز ممكن است در اثر "گرسنگي پنهان" كاهش محصول و كيفيت بوجود آيد.

كمبود آهن (شكل 1)

كمبود آهن ابتدا بر برگ‌هاي جوان اثر مي‌گذارد. آنها رنگ پريده شده و در حالت كمبود شديد ممكن است به سفيدي بگرايند. رگبرگ‌ها ديرتر از پهنك برگ حالت ”herring bone“ را بخود مي‌گيرند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي مو

كمبود منگنز (شكل 4 ، 3 ، 2)

كمبود منگنز سبب زردي بين رگبرگ‌ها مي‌گردد. در حالت كمبود شديد تنها رگبرگ‌ها به رنگ سبز باقي مي‌مانند. علائم كمبود مشابه كمبود آهن است با اين استثنا كه برگ‌هاي جوان آلوده نمي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي مو شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي مو شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي مو

كمبود منيزيم (شكل 7 ، 6 ، 5)

علائم كمبود منيزيم در روي برگ‌ها با تغيير رنگ منطقه‌اي بين رگبرگ‌ها و حاشيه برگ‌هاي پير به رنگ قرمز يا قهوه‌اي ظاهر مي‌گردد. كمبود منيزيم در خوشه‌هاي انگور باعث بي‌رنگي در روي ساقه و از بين رفتن انگور و حتي تمامي خوشه مي‌گردد. اين حالت اغلب بخاطر مقدار ناچيز منيزيم در دسترس خاك به‌علت سطح بالاي پتاسيم و يا بخاطر ذخيره خاص ريشه مي‌باشد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي مو شكل 6 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي مو شكل 7 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي مو

كمبود بُر (شكل 9 ، 8)

كمبود بُر روي تشكيل ميوه اثر مي‌گذارد. گل‌هاي تلقيح نشده هنگامي كه در روي ساقه باقي بمانند به صورت چروكيده در مي‌آيند. دانه‌ها تغيير شكل و تغيير رنگ مي‌دهند.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي مو شكل 9 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي مو

كمبود روي (شكل 12 ، 11 ، 10)

كمبود روي برگها را به رنگ ارغواني در مي آورد و موجب كوچك و تغيير شكل يافتن انها مي‌شود. تشكيل ميوه و رشد حبه‌ها كاهش مي‌يابد. غير يكنواختي در رشد و رسيدگي حبه‌ها در خوشه انگور ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود روي بر روي برگ‌هاي مو شكل 11 - تاثير كمبود روي بر روي برگ‌هاي مو شكل 12 - تاثير كمبود روي بر روي برگ‌هاي مو

كمبود كلسيم (شكل 15 ، 14 ، 13)

كمبود كلسيم موجب بافت مردگي ساقه انگور مي‌شود. ميوه نرم شده و خاصيت انبارداري ان كاهش مي يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 13 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي مو شكل 14 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي مو شكل 15 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي مو

كمبود فسفر (شكل 17 ، 16)

كمبود فسفر موجب قرمز شدن برگ‌ها و كاهش تشكيل ميوه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم و فسفر و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 16 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي مو شكل 17 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي مو

كمبود پتاسیم

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.