پنبه

پنبه از محصولاتي است كه ضمن نياز به كودهاي اصلي به كودهاي ريزمغذي نيز به مقدار زياد احتياج دارد. علائم زير در حالات كمبود شديد ظاهر مي‌شود اما كاهش محصول حتي در موقع عدم رويت علائم نيز به‌وجود مي‌آيد.

كمبود فسفر (شكل 2 ، 1)

برگ‌ها ريز و كوچك شده و از رشد باز مي‌مانند. اين علائم ابتدا در برگ‌هاي مسنتر مشاهده مي‌گردد. كمبود فسفر باعث كاهش تعداد غوزه و پنبه دانه و وش خواهد شد. زمان گل‌دهی  و رسيدگي كامل به تعويق مي‌افتد. تاخير در رشد غوزه قبل از برداشت سبب افزايش خطر هجوم آفات مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود پنبه مخصوص زراعت پنبه ايران مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود فسفر  بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 2 - تاثير كمبود فسفر  بر روي برگ‌هاي پنبه 

كمبود بُر (شكل 3)

علائم كمبود بُر بيشتر در جوانه‌هاي انتهايي ساقه مشاهده مي‌گردد. رشد انتهايي متوقف شده و جوانه‌هاي جانبي كوتاه و قوي با برگ‌هاي سبز تيره از اطراف رشد مي‌كنند. اين پديده به گياه حالتي خوشه‌اي و رزت مانند مي‌دهد. برگ‌هاي جوان روبه زمين بر مي‌گردند. تورم و پاره شدن نسوج دم‌گل نيز ممكن است ديده شود. گل‌ها ممكن است تغيير شكل بدهند. ريزش شديد غنچه‌ها و غوزه‌هاي جوان همراه با تغيير شكل يافتن گل‌هاي باقيمانده سبب كاهش شديد محصول مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي پنبه 

كمبود روی (شكل 6 ، 5 ، 4)

برگ‌ها ضخيم شده و در اثر پيچيدگي لبه برگ‌ها به طرف بالا شكسته مي‌شوند. بافت‌هاي بين رگبرگي بي‌رنگ شده و در حالت كمبود شديد به صورت قهوه‌اي در مي‌آيند. غنچه‌ها و گل‌هايي كه قبل از مشاهده علائم كمبود پديدار گردند، مي‌ريزند. تاخير رشد همراه با كاهش غوزه‌ها و كوچك شدن آنها سبب كاهش مقدار محصول و كيفيت آن خواهد شد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 5 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 6 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي پنبه 

كمبود آهن (شكل 8 ، 7)

برگ‌هاي جوان حالتي بي‌رنگ به‌ خود مي‌گيرند و هر برگي كه ظاهر مي‌گردد از برگ‌هاي قبل زردتر خواهد شد. رگبرگ‌ها به صورت سبز باقي مانده و برگ‌هاي آلوده به‌ تدريج پژمرده و نرم مي‌گردند. گياه قدرت خود را از دست مي‌دهد و محصول كاهش مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 8 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي پنبه 

كمبود منیزیم (شكل 11 ، 10 ، 9)

كمبود منيزيم موجب زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي مسن مي‌شود. ممكن است لكه‌هاي بافت مرده قهوه‌اي رنگ در قسمت‌هاي زرد شده گسترش يابد. گياه اغلب تك ساقه‌اي مي‌شود و تاخير در رشد با كمرنگ شدن ساقه و برگ و كاهش نيروي رشد گياه همراه است.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 10 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 11 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي پنبه

كمبود منگنز (شكل 13 ، 12)

ازعلائم كمبود منگنز، مي توان به زردي بين رگبرگي ضعيف در برگ‌هاي جوان، ايجاد لكه‌هاي بافت مرده قهوه‌اي رنگ در برگ‌هاي جوان، ضعيف شدن و كاهش محصول دهي گياه اشاره كرد. رگبرگ‌هاي برگ‌هاي جوان سبز باقي مي‌مانند و لبه‌هاي برگ فنجاني شكل شده يا به سمت داخل برگ پيچ مي‌خورند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي گپنبه شكل 13 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي پنبه 

كمبود پتاسیم (شكل 16 ، 15 ، 14)

كمبود پتاسيم، موجب تاخير در رشد گياه شده، و زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي مسن موجب توسعه بافت مردگي و برنزه شدن لبه برگ‌ها و پيري قبل از موعد مي‌شود. كاهش تعداد ساقه‌هاي گياه منجر به تعداد گل كمتر و كم شدن محصول مي‌شود. لكه‌هاي بافت مردگي اغلب در روي دمبرگ‌هاي برگ‌هاي مسن گسترش مي يابند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 14 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 15 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 16 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي پنبه

كمبود مس (شكل 18 ، 17)

كمبود مس موجب ضعيف شدن و كاهش محصول دهي گياه مي‌شود. گياه پژمرده شده و برگ‌ها بصورت عمودي در مي‌آيند، نوك و لبه‌هاي برگ فنجاني شكل شده يا نوك برگ‌ها به طرف پايين خم مي‌شوند. زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي مسن ايجاد شده در حاليكه رگبرگ‌هاي اصلي و بافت‌هاي مجاور به رنگ سبز تيره باقي مي‌مانند.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 17 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي پنبه شكل 18 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي پنبه