آفتابگردان

محصول مناسب با كيفيت مطلوب موقعي حاصل مي‌گردد كه توجه خاصي به مصرف مواد غذايي شود. علاوه بر كودهاي اصلي (ازت، فسفر و پتاسيم) بُر و منيزيم از كودهاي فرعي كليدي در توليد محصول مي‌باشند. بايستي به خاطر داشت كه حتي در غياب علائم مشهود كمبود، كاهش محصول مي‌تواند وجود داشته باشد.

كمبود بُر (شكل 2 ، 1)

كمبود بُر باعث تغييراتي در شكل گل‌ها، كاهش تعداد دانه و كاهش مقدار محصول مي‌گردد. افزايش تعداد دانه‌هاي خالي در گل‌هاي اصلي نيز نشانه‌اي از كمبود بُر است. كمبود بُر در خاك‌هاي خشك، رسي، آهكي، لومي و شني امري عادي است. ابتدا لكه‌هاي نكروزه در ته برگ‌ها ظاهر و سپس تغيير شكل برگ‌ها و شكنندگي آنها به‌ دنبال خواهد آمد. جوانه مركزي قبل از ظهور گل ممكن است از بين برود و يا اينكه شاخه گل دهنده دچار شكستگي گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های آفتابگردان شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های آفتابگردان

كمبود منیزیم (شكل 4 ، 3)

بي‌رنگي بين رگبرگي از بالا و كناره‌هاي برگ شروع شده و به طرف رگبرگ‌هاي مركزي ادامه مي‌يابد و به حالت سوختگي در مي‌آيد. برگ‌هاي پيرتر ابتدا آلوده شده و به ساقه آويزان مي‌گردند, در كمبودهاي شديد برگ‌هاي جوان نيز آلوده شده و سبب كاهش محصول و پژمردگي گياه مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي آفتابگردان شكل 4 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي آفتابگردان

كمبود آهن (شكل 6 ، 5)

كمبود آهن باعث زرد شدن بين رگبرگي در برگ‌هاي جوان مي شود. در موارد شديد، برگ‌ها سفيد رنگ شده، بافت مردگي پيشرفت مي‌كند و برگ‌ها شكل واقعي خود را از دست مي‌دهند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي آفتابگردان شكل 6 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي آفتابگردان 

كمبود منگنز (شكل 7 )

كمبود منگنز باعث ايجاد لكه‌هاي كوچك زرد در برگ‌هاي تازه رشد مي‌شود. بافت مردگي لكه‌اي گسترش مي‌يابد. بطور كلي كمبود منگنز در برگ‌هاي پير و خيلي جوان خود را نشان نمي دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي آفتابگردان 

كمبود روی (شكل 9 ، 8)

كمبود روي باعث تاخير در رشد گياه مي‌شود. برگ‌هاي جوان، باريك و لبه آنها موج دار مي‌گردد. برگ‌هاي جوان مانند چرم ،سفت و محكم مي‌شوند. در موارد شديد برگ‌هاي جوان پژمرده مي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي آفتابگردان شكل 9 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي آفتابگردان 

كمبود کلسیم  (شكل 11 ، 10)

كمبود كلسيم باعث كاهش رشد طولي ساقه و براق شدن برگ‌ها مي‌شود. شكل جوانترين برگ‌ها تغيير مي يابد. بافت مردگي بين رگبرگي در جوانترين برگ‌ها ديده مي‌شود. بافت مردگي در دمبرگ‌ها و رگبرگ‌هاي اصلي برگ‌هاي پير ايجاد مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي آفتابگردان شكل 11 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي آفتابگردان

كمبود مس (شكل 12)

كمبود مس باعث كاهش رشد طولي ساقه ،سبز تيره و براق شدن برگ‌ها مي‌شود. برگ‌هاي جوان تغيير شكل مي‌دهند و ريشه‌ها بيش از حد منشعب مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي آفتابگردان