پسته

براي به‌ دست آوردن بهترين و بيشترين محصول پسته مي‌بايست مواد غذايي مورد نياز گياه را به اندازه كافي و به موقع در اختيار گياه قرار داد. علاوه بر كودهاي اصلي (ازت، فسفر و پتاسيم ) آهن، روي، بُر و منگنز از كودهاي كم مصرف مورد نياز گياه پسته است. علائمي كه در زير تشريح مي‌شوند فقط در حالت كمبود شديد ظاهر خواهند شد. كاهش محصول حتي موقعي كه علائم كمبود رويت نشود نيز به‌وجود خواهد آمد.

كمبود ازت (شكل 1)

تاخير در بازشدن جوانه‌ها، ايجاد شاخه‌هاي كوتاه و كوچك با پوست قرمز رنگ، برگ‌هاي زرد و رنگ پريده كوچك ولي با شكل طبيعي, رگبرگ و دمبرگ‌هاي قرمز رنگ و همچنين برگ‌هايي كه به مرور زمان به قرمزي و زردي گرايش پيدا مي‌كند از علائم كمبود است.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود ازت مایع مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود ازت بر روی برگ‌هاي پسته

كمبود روی (شكل 2)

كمبود روي سبب كاهش گرده افشاني و كاهش ميوه مي‌گردد. در حالت كمبود برگ‌ها ريز مانده، فاصله بين گره‌ها كوتاه مي‌شود و رشد بهاري كاهش مي‌يابد در نتيجه درخت به حالت ”رزت“ يا جارويي در مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

 شكل 2 - تاثير كمبود روی بر روی برگ‌هاي پسته

كمبود بُر (شكل 3)

كمبود اين عنصر سبب كاهش تشكيل ميوه، بد شكل شدن برگ‌ها (بريدگي، چروكيدگي، نامنظمي) مي‌شود، زخم و تاول روي پوست تنه ايجاد مي‌كند و معمولا باعث مرگ سرشاخه مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود بُر مصرف نماييد.

 شكل 3 - تاثير كمبود منیزیوم بر روي برگ‌هاي موز

كمبود منگنز

علائم كمبود منگنز بيشتر در قسمت‌هاي فوقاني درخت در زمان رشد بهاري ديده مي‌شود. در اثر كمبود بين رگبرگ‌ها بي‌رنگ مي‌شود. در حالت شديد منطقه بين رگبرگي سفيد شده, برگ‌ها شروع به ريزش مي‌كنند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

كمبود فسفر

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.